உங்களுக்கு விருப்பமான நிரலை (program) வேகமாக ஆக்குவது எப்படி?

நாம் அதிகமாக பயன்படுத்தும் நிரல்களை (program) வேகமாக்க அனைவருக்கும் ஆசை. அதனை எப்படி செய்வது என்று இங்கு பார்ப்போம். முதலில் நீங்கள் வேகமாக்க விரும்பும் நிரலை ஒரு சன்னலில் திறந்து வையுங்கள். பிறகு ctrl+alt+delete அழுத்தி "windows task manager-க்கு" செல்லுங்கள். அங்கு "Application" நாடாவில் (tab) நீங்கள் திறந்து வைத்த நிரலை வலச்சொடுக்கி (right-click) "Go to process" என்பததை அழுத்துங்கள். பிறகு மீண்டும் உங்களது வலச் சொடுக்கியை சொடுக்கி "set priority" என்ற இடத்தில் "High" என்று வையுங்கள். இந்த படத்தை பார்த்தால் புரியும்.

3 கருத்துரைகள்:

Nice tip, thanks for the suggestion.

thanks for your comment raam:)

Post a Comment

தமிழ் எழுத

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...