விண்டோஸ் பயன்பாட்டாளர்களுக்கு நான்கு புதிய கேம்ஸ்கள்:-

Crysis Warhead:download links:-

http://rapidshare.com/files/187223578/rld-crw1.r00
http://rapidshare.com/files/187223106/rld-crw1.r01
http://rapidshare.com/files/187222936/rld-crw1.r02
http://rapidshare.com/files/187222789/rld-crw1.r03
http://rapidshare.com/files/187222893/rld-crw1.r04
http://rapidshare.com/files/187221724/rld-crw1.r05
http://rapidshare.com/files/187223124/rld-crw1.r06
http://rapidshare.com/files/187221933/rld-crw1.r07
http://rapidshare.com/files/187223047/rld-crw1.r08
http://rapidshare.com/files/187221410/rld-crw1.r09
http://rapidshare.com/files/187220891/rld-crw1.r10
http://rapidshare.com/files/187220998/rld-crw1.r11
http://rapidshare.com/files/187220715/rld-crw1.r12
http://rapidshare.com/files/187220798/rld-crw1.r13
http://rapidshare.com/files/187220499/rld-crw1.r14
http://rapidshare.com/files/187221864/rld-crw1.r15
http://rapidshare.com/files/187220064/rld-crw1.r16
http://rapidshare.com/files/187226216/rld-crw1.r17
http://rapidshare.com/files/187219692/rld-crw1.r17
http://rapidshare.com/files/187220008/rld-crw1.r18
http://rapidshare.com/files/187226356/rld-crw1.r19
http://rapidshare.com/files/187226409/rld-crw1.r20
http://rapidshare.com/files/187228140/rld-crw1.r21
http://rapidshare.com/files/187228068/rld-crw1.r22
http://rapidshare.com/files/187228027/rld-crw1.r23
http://rapidshare.com/files/187227265/rld-crw1.r24
http://rapidshare.com/files/187228175/rld-crw1.r25
http://rapidshare.com/files/187227136/rld-crw1.r26
http://rapidshare.com/files/187227499/rld-crw1.r27
http://rapidshare.com/files/187227173/rld-crw1.r28
http://rapidshare.com/files/187227218/rld-crw1.r29
http://rapidshare.com/files/187227203/rld-crw1.r30
http://rapidshare.com/files/187226494/rld-crw1.r31
http://rapidshare.com/files/187226377/rld-crw1.r32
http://rapidshare.com/files/187229137/rld-crw1.r33
http://rapidshare.com/files/187228257/rld-crw1.r34
http://rapidshare.com/files/187235775/rld-crw1.r35
http://rapidshare.com/files/187228329/rld-crw1.r36
http://rapidshare.com/files/187228835/rld-crw1.r37
http://rapidshare.com/files/187232405/rld-crw1.r38
http://rapidshare.com/files/187232277/rld-crw1.r39
http://rapidshare.com/files/187231892/rld-crw1.r40
http://rapidshare.com/files/187233055/rld-crw1.r41
http://rapidshare.com/files/187231580/rld-crw1.r42
http://rapidshare.com/files/187232831/rld-crw1.r43
http://rapidshare.com/files/187231032/rld-crw1.r44
http://rapidshare.com/files/187230971/rld-crw1.r45
http://rapidshare.com/files/187230669/rld-crw1.r46
http://rapidshare.com/files/187230986/rld-crw1.r47
http://rapidshare.com/files/187232301/rld-crw1.r48
http://rapidshare.com/files/187230142/rld-crw1.r49
http://rapidshare.com/files/187231398/rld-crw1.r50
http://rapidshare.com/files/187229679/rld-crw1.r51
http://rapidshare.com/files/187229658/rld-crw1.r52
http://rapidshare.com/files/187229145/rld-crw1.r53
http://rapidshare.com/files/187229757/rld-crw1.r54
http://rapidshare.com/files/187230751/rld-crw1.r55
http://rapidshare.com/files/187234236/rld-crw1.r56
http://rapidshare.com/files/187232826/rld-crw1.r57
http://rapidshare.com/files/187233066/rld-crw1.r58
http://rapidshare.com/files/187235198/rld-crw1.r59
http://rapidshare.com/files/187235092/rld-crw1.r60
http://rapidshare.com/files/187235011/rld-crw1.r61
http://rapidshare.com/files/187234701/rld-crw1.r62
http://rapidshare.com/files/187235033/rld-crw1.r63
http://rapidshare.com/files/187234253/rld-crw1.r64
http://rapidshare.com/files/187234058/rld-crw1.r65
http://rapidshare.com/files/187235164/rld-crw1.r66
http://rapidshare.com/files/187233266/rld-crw1.r67
http://rapidshare.com/files/187233715/rld-crw1.rar

Bad Boys II
Links:

http://rapidshare.com/files/182863220/Bad.Boys.2.PC-Game.by.BanY.part01.rar
http://rapidshare.com/files/182863415/Bad.Boys.2.PC-Game.by.BanY.part02.rar
http://rapidshare.com/files/182865839/Bad.Boys.2.PC-Game.by.BanY.part03.rar
http://rapidshare.com/files/182865555/Bad.Boys.2.PC-Game.by.BanY.part04.rar
http://rapidshare.com/files/182863346/Bad.Boys.2.PC-Game.by.BanY.part05.rar
http://rapidshare.com/files/182863434/Bad.Boys.2.PC-Game.by.BanY.part06.rar
http://rapidshare.com/files/182865780/Bad.Boys.2.PC-Game.by.BanY.part07.rar
http://rapidshare.com/files/182865808/Bad.Boys.2.PC-Game.by.BanY.part08.rar
http://rapidshare.com/files/182863255/Bad.Boys.2.PC-Game.by.BanY.part09.rar
http://rapidshare.com/files/182863396/Bad.Boys.2.PC-Game.by.BanY.part10.rar
http://rapidshare.com/files/182865693/Bad.Boys.2.PC-Game.by.BanY.part11.rar
http://rapidshare.com/files/182864357/Bad.Boys.2.PC-Game.by.BanY.part12.rar


The Lord Of Rings:-


Links:
http://rapidshare.com/files/183848800/rzr-ltrc.part01.rar
http://rapidshare.com/files/183836872/rzr-ltrc.part02.rar
http://rapidshare.com/files/183839692/rzr-ltrc.part03.rar
http://rapidshare.com/files/183849841/rzr-ltrc.part04.rar
http://rapidshare.com/files/183847800/rzr-ltrc.part05.rar
http://rapidshare.com/files/183847391/rzr-ltrc.part06.rar
http://rapidshare.com/files/183836796/rzr-ltrc.part07.rar
http://rapidshare.com/files/183839306/rzr-ltrc.part08.rar
http://rapidshare.com/files/183848690/rzr-ltrc.part09.rar
http://rapidshare.com/files/183848691/rzr-ltrc.part10.rar
http://rapidshare.com/files/183848473/rzr-ltrc.part11.rar
http://rapidshare.com/files/183836677/rzr-ltrc.part12.rar
http://rapidshare.com/files/183838302/rzr-ltrc.part13.rar
http://rapidshare.com/files/183848612/rzr-ltrc.part14.rar
http://rapidshare.com/files/183849030/rzr-ltrc.part15.rar
http://rapidshare.com/files/183841024/rzr-ltrc.part16.rar
http://rapidshare.com/files/183850890/rzr-ltrc.part17.rar
http://rapidshare.com/files/183850401/rzr-ltrc.part18.rar
http://rapidshare.com/files/183850411/rzr-ltrc.part19.rar
http://rapidshare.com/files/183839919/rzr-ltrc.part20.rar
http://rapidshare.com/files/183840873/rzr-ltrc.part21.rar
http://rapidshare.com/files/183851516/rzr-ltrc.part22.rar
http://rapidshare.com/files/183851198/rzr-ltrc.part23.rar
http://rapidshare.com/files/183850097/rzr-ltrc.part24.rar
http://rapidshare.com/files/183839913/rzr-ltrc.part25.rar
http://rapidshare.com/files/183841628/rzr-ltrc.part26.rar
http://rapidshare.com/files/183852252/rzr-ltrc.part27.rar
http://rapidshare.com/files/183850892/rzr-ltrc.part28.rar
http://rapidshare.com/files/183852696/rzr-ltrc.part29.rar
http://rapidshare.com/files/183837641/rzr-ltrc.part31.rar

Password:
areg

X-Men Official Movie Game:

Game Information
Number of Players: 1 Player
DirectX Version: v9.0c
Operating System: Windows 2000/XP

Minimum System Requirements
System: Pentium III 1.2 GHz or equivalent
RAM: 256 MB
Video Memory: 64 MB
Hard Drive Space: 3000 MB

Technical Support
Visit Activision web site at: http://www.activision.com/games/pub-index.html


Download Links:

http://rapidshare.com/files/184436789/X-menResmiFilmOyunu.part01.rar
http://rapidshare.com/files/184436143/X-menResmiFilmOyunu.part02.rar
http://rapidshare.com/files/184434781/X-menResmiFilmOyunu.part03.rar
http://rapidshare.com/files/184435461/X-menResmiFilmOyunu.part04.rar
http://rapidshare.com/files/184435190/X-menResmiFilmOyunu.part05.rar
http://rapidshare.com/files/184435529/X-menResmiFilmOyunu.part06.rar
http://rapidshare.com/files/184433860/X-menResmiFilmOyunu.part07.rar
http://rapidshare.com/files/184433781/X-menResmiFilmOyunu.part08.rar
http://rapidshare.com/files/184435183/X-menResmiFilmOyunu.part09.rar
http://rapidshare.com/files/184433299/X-menResmiFilmOyunu.part10.rar
http://rapidshare.com/files/184432870/X-menResmiFilmOyunu.part11.rar
http://rapidshare.com/files/184433762/X-menResmiFilmOyunu.part12.rar
http://rapidshare.com/files/184432498/X-menResmiFilmOyunu.part13.rar
http://rapidshare.com/files/184432416/X-menResmiFilmOyunu.part14.rar
http://rapidshare.com/files/184432971/X-menResmiFilmOyunu.part15.rar
http://rapidshare.com/files/184431880/X-menResmiFilmOyunu.part16.rar
http://rapidshare.com/files/184431672/X-menResmiFilmOyunu.part17.rar
http://rapidshare.com/files/184431660/X-menResmiFilmOyunu.part18.rar
http://rapidshare.com/files/184431846/X-menResmiFilmOyunu.part19.rar
http://rapidshare.com/files/184433368/X-menResmiFilmOyunu.part20.rar
http://rapidshare.com/files/184445643/X-menResmiFilmOyunu.part21.rar
http://rapidshare.com/files/188317652/X-menResmiFilmOyunu.part22.rar
http://rapidshare.com/files/188321170/X-menResmiFilmOyunu.part23.rar
http://rapidshare.com/files/184444913/X-menResmiFilmOyunu.part24.rar

மைக்ரோசாப்ட் ஆபிஸிற்கு(microsoft office) தேவையான இரெண்டு அடான்கள்(addon)

1) office 2003:-
ஆப்பீஸ் 2007 வந்து பல வருடங்கள் ஆகிவிட்டது ஆனால் பல மக்கள் இன்றும் ஆபீஸ் 2003 யையே பயன்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள்.இதனால் ஆபீஸ் 2003யை பயன்படுத்துபவர்கள் ஆபீஸ் 2007 இன் டாக்குமென்சை(documents) காண இயலாது.இந்த பிரச்சனையை தீர்க்கவே மைக்ரோசாப்ட் நிறுவனம் ஒரு அடானை(addon) அறிவித்தது,அது ஆபீஸ் 2007னின் பைல்களை ஆபீஸ் 2003 னை பயன்படுத்துபவர்கள் எளிதாக காணலாம்.அந்த அடானை நீங்கள் மைக்ரோசாப்ட் நிறுவனம் மூலமாகவே தரவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.

தள முகவரி: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=941B3470-3AE9-4AEE-8F43-C6BB74CD1466&displaylang=en

2)office 2007:

இந்த அடான்(addon) ஆபீஸ் 2007யை பயன்படுத்துபவர்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.இதனின் பயன்பாடு,ஆபீஸ் 2007 இன் டாக்குமென்சை(documents) பிடிஎப்பாக (pdf) மாற்ற உதவும்.இதனையும் நீங்கள் மைக்ரோசாப்ட் நிறுவனம் மூலமாகவே தரவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.

தள முகவரி: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=4d951911-3e7e-4ae6-b059-a2e79ed87041&displaylang=en

200 பிளாஷ் கேம்ஸ்கள்:

அவை அனைத்தும் வருமாறு:
3 En Raya
3D Net Blazer
9 Ball
A la Casa del Deserto
Abduction a Farmyard Mayhem
Add It Up
Air Hockey Pocket Version
Alien Clones
Alien Terminator
Aliens Attack
Amok! The Madman
Among The Clouds
Antcity
Area 51
Arkanoid Flash
Assault Unit
Atomic Betty and the Space Invaders


BaffleBall
Ball Breaker
Ball Girl Challenge
Ballons
Be The Slayer
Blackjack
Blast Billiards
Blast Em!
blitz world tour
Blobs Offsite
Bomb Jack
Bomberman in the Land of the Pumpkin
Boxeo
Breakout
Breakout 360
Bubble Trouble
Bubble Trouble Miniclip
Bug Splat
Bullseye!
Bunny
Buster Shaw Quick Draw


http://rapidshare.com/files/225001756/flash.ba.bu.rar

Cable Capers 2
Caps Game
Cat-A-Pult
Cat-Vac - Catapult II
Cocoa Puffs
Connect 4
Cool Invaders
Cosmopilot
Crab-Ball
Crabynamics
Crash Down
Crazies Balls
Crazy Shuttle
Crustal Island
CurbeBall
Cutie Quake
Cy-Min
Dice Move
Donkey Kong
Donkey Kong Jr
Drum Lessons
Dude
Egg Fighter
Escape

http://rapidshare.com/files/225002356/flash.c.d.e.rar


Falcon Beertender
Fishing
Flabigade the Battle
Flash Arcade Lane
Flash Arcade Solitare
Flash Ball 1.01
Flash Invaders 2
Flashblox
FlashChess
FlashMan
FlashTank
Fly Eatin'
Free the Pharaon
Frisbee Dog
Frizzle
Frogger
Futbol Chapas
Galactic Tennis
Galactic Warrior
Gandy's Quest
Girl Power The Game
Gladiator
Gold Yard
Golden Arrow 2
Goofy Gopher
Gopher It
Grundo's Snow Throw
Guard Defender

http://rapidshare.com/files/225002925/flash.f.g.rar


Happy Pill
Hellicopter
Hexxagon
Ice Hockey Challenge
Invasion of The Galactic Goobers
Jet Packaderm
Jingle Bells
Johnny el Sucio
Juggle Mania
Jungle Quest Flipper
Kicks
Killer Bob
Kingdom of Gorn
KingPin Bowling
Klax 3D
Kooky Pong
Kore Karts
Kore Putt
Kumite 1.0


League Bowling
Load of Croc
Logrunner
Longbow
Lurve Lounge
Magic Balls
Mahjongg
Mahjongg Miniclip
Mars Massacre
Massacre Mania Starlight
Max Blaster 1.4.50
Memory 2000
Meta Ploy
Michelle M69
Mines
Miniclip.com Tetris
Monkey Lander
Naval Battle
New Car Net Racer
Newton's Nightmare
Nude Runner

http://rapidshare.com/files/225004176/flash.l.m.n.rar

PacMan
PacMan In Flash
Pang Variant
Pang-2001
Panic Pipes b2.002a
Panic Pro!
Park-a-Lot II
Patos Locos
Peanut!
Pearl Harbour
Penalti
Ping Pong 3D
Play Ball
Play Goal Challenge
Plucky's Snowball Bash
Plunk-O-Matic
Poolpy Hazard
Potentseemeter 1.0
Pro-Bowling
Punching Trainer
Pyug
River Kayak
Rotation

http://rapidshare.com/files/225004725/flash.p.r.rar

Sack Smack 2003
Snipers
Snowcraf
Soap Bubble
Something Fishy III
Space Invaders
Space Rocks
Speed Mania
Spell Racer
Splatman Mini
SQRL Golf II
Square Assembler
Stack Up
Stan Skates
Starship Eleven
Steeplechase Challenge
Stress Relief Paintball
Super Monkey Ball Mini
Super-Santa Sky Jump
Sushi Fishing
Tangram
T-Bone's Alcohol and Ammo
Tetris 1.0
Tetrix
TGFG Race Game
The Amazing Dare-Dozen
The Old West Shoot Em Up 1.0
The Penalty Challenge
The Towers of Hanoi
The Way of the Exploding Stick
Tic-Tac-Toe 1.0
Tiro al Arco
Tommy Tooth
Trapshoot
Turbo Hockey

http://rapidshare.com/files/225005391/flash.s.t.rar

U-Force
V-Force
Virtual Curling
Virus
War v4
Web Breaker
Weddu Tobogan Jump 2001
Worm Food
Wuzzi Chess
XiaoXiao
Zed
Zig Zagஅனைத்து இடுகைகளும் :-

பதிவர்களுக்குத் தேவையான ஐந்து விட்ஜெட்டுகள் -ப்ளாகர்

Recent post And Recent comments
இந்த recent post விட்ஜெட் என்பது உங்களுடைய சமீபத்திய பதிவுகளை பட்டியலிட்டுக் காட்டும்.recent comments சமீபத்தில் அளித்த கருத்துரைகளை பட்டியலிட்டு காட்டும்.........இதனை உங்கள் வலைப்பூவில் இன்ஸ்டால் செய்ய...blogger-->dashboard-->layout-->page elements-->add gadget-->feed.

பீட் யுஆரலில்(feed url) இவைகளை டைப் செய்யவும்.
recent post விட்ஜெட்டிற்கு:
http://YOUR BLOG.com/feeds/post/default
recent comment விட்ஜெட்டிற்கு:
http://YOUR BLOG.com/feeds/comment/default

http://YOUR BLOG.com என்பது உங்களுடைய வலைப்பூவின் யுஆறல்(url) ஆகும்.பின்பு இதனை டைப் அடித்தவுடன் கண்டிநியுவை(continue) அழுத்தவும்.கண்டிநியுவை அழுத்தியவுடன் இதோ கிழே இருப்பது போல தெரியும்>>>

 • Title :உங்களுக்கு விருப்பமான தலைப்பினை கொடுக்கவும்.
 • show:-
 • combo box:இதில் ஐந்து(உங்களுடைய விருப்பம்)என்று குறிப்பிட்டால் ஐந்து பதிவுகளை அல்லது கருத்துரைகளை காண்பிக்கும்.
 • item date:பதிவுகளின் அல்லது கருத்துரைகளின் தேதிகளை காண்பிக்க விரும்பினால் அதனை திருத்தவும்,வேண்டாம் என்றால் அதனை திருத்த வேண்டாம்.
 • item sources/authors:பதிவை எழுதியவரின் பெயரை குறிப்பிட விரும்பினால் அதனை திருத்தவும்,விருப்பம் இல்லாதவர்கள் அதனை திருத்த வேண்டாம்
பிறகு சேவ் செய்யவும்.
Total post
And Total comments

இது உங்களின் மொத்த பதிவுகளையும் மற்றும் கருத்துரைகளையும் காட்டும்.

கிழே உள்ளதை காப்பி(copy) செய்து blogger-->dashboard-->layout-->page elements-->add gadget-->html javascript.அங்கு இதனை பேஸ்ட்(paste) செய்யவும்.
  <script style="text/javascript">
  function numberOfPosts(json) {
  document.write('Total Posts: <b>' + json.feed.openSearch$totalResults.$t + '</b><br>');
  }
  function numberOfComments(json) {

  document.write('Total Comments: <b>' + json.feed.openSearch$totalResults.$t + '</b><br>');
  }
  </script>
  <font color="red"><script src="http://cp-in/feeds/posts/default?alt=json-in-script&callback=numberOfPosts"></script>

  <script src="http://cp-in/feeds/comments/default?alt=json-in-script&callback=numberOfComments"></script></font>


சிகப்பு மையினால் எழுதப்பட்ட எழுத்தில் உங்களுடைய வலைப்பூவின் யுஆரலை(url) குறிப்பிடுங்கள்.பச்சை மையினால் குறிப்பிட்ட எழுத்து எழுத்தின் நிறத்தை குறிக்கும்.அங்கே சிகப்பிற்கு பதிலாக பச்சை(உங்களுக்கு விருப்பமான நிறம்) குறிப்பிட்டால் எழுத்துக்கள் பச்சை நிறத்தில் காணப்படும்.நீல மையினால் குறிப்பிட்ட எழுத்தை உங்களின் விருப்பம் போல மாற்றிக்கொள்ளலாம் அது தமிழ் எழுத்தாகவும் இருக்கலாம். (எ.கா)மொத்த பதிவுகள்,மொத்த கருத்துரைகள் எனவும் குறிப்பிடலாம்.இதனை செய்தவுடன் சேவ் செய்யவும்.

popular post
உங்களின் சிறந்த பதிவுகளை பட்டியல்லிட்டு காட்டும்.இதற்கு செய்யவேண்டுவன blogger-->dashboard-->layout-->page elements-->add gadget-->html javascript.
அச்டிஎமேல் ஜாவாஸ்கிரிப்டில் (html javascript) இந்த கோடை(code) காப்பி(copy) செய்து அதனுள் பேஸ்ட்(paste) செய்யவும்.  <script type="text/javascript">
  function pipeCallback(obj) {
  document.write('<ol style="text-transform: capitalize;">');
  var i;
  for (i = 0; i < obj.count ; i )
  {
  var href = "'" obj.value.items[i].link "'";
  var item = "<li>" "<a href=" href ">" obj.value.items[i].title "</a> </li>";
  document.write(item);
  }
  document.write('</ol>');
  }

  </script>
  <script src="http://pipes.yahoo.com/pipes/pipe.run?_render=json&_callback=pipeCallback&_id=1a1c6e4e6d4f148e3650fda46910e15f&url=http%3A%2F%2Fyourblogurl.com&num=10" type="text/javascript"></script>சிகப்பு மையினால் குறிப்பிட்ட எழுத்தை கவனிக்க!அங்கு உங்களின் வலைப்பூ யுஆரலை(url) சேர்க்கவும்,தயவு செய்து http://""/ இதனை சேர்க்க வேண்டாம்.பச்சை மையினால் குறிப்பிட்ட எழுத்து,உங்களுக்கு எத்தனை பதிவுகளை காண்பிக்க வேண்டும் என்பதற்காக(எ.கா)எட்டு என்று குறிப்பிட்டால் எட்டு பதிவுகளை காண்பிக்கும்.இவை அனைத்தும் செய்து முடித்தவுடன் சேவ் செய்யவும்.

Top commenters widget
அதிகமாக கருத்துரை அழித்தவர்களை காண இந்த விட்ஜெட் பயன்படும்.இதற்கு முதலில்
blogger-->layout-->page elements-->add gadget-->html javascript.அங்கே சென்றவுடன் கிழே உள்ளதை காப்பி(copy) செய்து ஜாவசிகிரிப்டில்(javascript) பேஸ்ட் செய்யவும்.


<script type="text/javascript">function pipeCallback(obj) {document.write("<ol>");var i;for (i = 0; i < obj.count ; i++){var href = "'" + obj.value.items[i].link + "'";var item = "<li>" + "<a href=" + href + ">" + obj.value.items[i].title + "</a> </li>";document.write(item);}document.write("</ol>");}</script><script src="http://pipes.yahoo.com/pipes/pipe.run?_render=json&_callback=pipeCallback&_id=c92ac21897d8b56e61cfa85930dd89a1&filter=nickname&url=http%3A%2F%2FBlogurl.blogspot.com&num=10" type="text/javascript"></script>

சிகப்பு மையினால் குறிப்பிட்டதை(blogname) அங்கு உங்களின் வலைப்பூ யுஆரலை குறிப்பிடவேண்டும்.nickname என்ற இடத்தில் உங்களின் பெயர் அல்லது செல்லப்பெயரை குறிப்பிடலாம்(உங்களது விருப்பம்).num=10 என்பது எத்தனை பெயர்களை குறிப்பிட வேண்டும் என்பதற்காக உதவும்.(எ.கா)ஐந்து என்று குறிப்பிட்டால் ஐந்து பெயர்களை காண்பிக்கும்.பிறகு சேவ் செய்யவும்.

இணையத் தேடல் இல்லாமல் இணையத்தை எப்படி தேடுவது-உபுண்டு

பொதுவாக வெப் ப்ரோவ்செர் இல்லாமல் வெப்பை தேட முடியாது.ஆனால் உபுண்டுவில் டெர்மினல்(terminal) மூலம் வெப்பை ப்ரொவ்ஸ் செய்யலாம்.இதற்கு முதலில்........applications-->accessories-->terminal. டெர்மினலில் சென்று இதனை டைப் அடிக்கவும் w3m your website name here
சிகப்பு மையினால் குறிப்பிட்டதை கவனிக்கவும்!!!!அங்கு நீங்கள் தேட வேண்டியவை டைப் செய்யுங்கள்(எ.கா)w3m google.com . பச்சை மையினால் குறிப்பிட்டது உபுண்டுவின் கம்மான்ட்(command) ஆகும்.இதோ உங்களுக்காக ஒரு ஸ்க்ரீன் சாட்

இந்த வெப் ப்ரோவ்செரை மூட p அழுத்தவும்.அழுத்தியடன் கிழே பார்க்கவும்,அங்கு
Do you want to exit w3m? (y/n) என்று கேட்கும் அதில் y அழுத்தி எஸ்கேப் ஆகவும்.
இதனை பற்றி முழு விவரம் தெரிந்துக்கொள்ள வெறும் w3m என்று டைப் அடித்து enter அழுத்தவும்.அதனுடைய முழு விவரமும் தெரிய வரும்!!

விண்டோவ்ஸ் எக்ஸ்பீயை(windows xp) பல ஓஎஸ் வடிவில் காண:

நாம் விண்டோவ்ஸ் எக்ஸ்பீயை அதே ஐகான்,ஸ்டைல் என பார்த்து சலித்துப்போன நமக்கு அதனை சிறிது வித்தியாசமாக உபுண்டு,மேக் என பல ஓஎஸ் வடிவில் பார்ப்போம்.இது சிறிது பழையது என்றாலும் கணினிக்கு புதியவர்களுக்கு இது பயன்படும்.
(குறிப்பு:இவை அனைத்தும் இன்ஸ்டால் செய்வதற்கு முன்பு அங்குள்ள installation guideline சை படித்துவிட்டு இன்ஸ்டால் செய்யவும்)

எக்ஸ்பீயை விஸ்டா(vista) வடிவில் காண:
தரவிறக்கம் செய்ய

vista-transformation-pack.jpg


எக்ஸ்பீயை மேக் ஓஎஸ் (mac os) வடிவில் காண:
தரவிறக்கம் செய்ய

mac-OSX-transformation-pack


எக்ஸ்பீயை உபுண்டு வடிவில் காண:
தரவிறக்கம் செய்ய

ubuntu-transformation-pack

Fedora Transformation Pack 1.0
:
தரவிறக்கம் செய்ய

fedoratrans.jpg


Contact Form

84 full gamesஇது போல நிறைய கேம்ஸ் வேண்டுமா, இதோ இதற்கான லின்க் http://cvr.pl/pelne-wersje-gier.htm
grand master chess tournament-gamesஇதில் இருப்பவை வருமாறு:
- Four games modes
- Six difficulty levels
- A tutorial and hints for novices
- Three visual themes
- 2D and 3D modes
- The ability to save a game
- The ability to undo several moves


Download via Rapidshare
Download via Mediafire
Download via Megaupload
Download via Easy-Share

உங்களின் வலைப்பூவை தேட ஒரு விட்ஜெட்:

இந்த விட்ஜெட் உங்களின் வலைப்பூவை தேட உதவும்......சொடுக்கி இன்ஸ்டால் செய்யுங்கள்.
Search box for blogger

இதில் size="20" என்பது அந்த விட்ஜெட்டின் வடிவத்தை குறிக்கும்.(எ.கா)ஐம்பது என்று குறிப்பிட்டால் அந்த விட்ஜெட் பெரியதாக காணப்படும்.