விண்டோஸ் பயன்பாட்டாளர்களுக்கு நான்கு புதிய கேம்ஸ்கள்:-

Crysis Warhead:download links:-

http://rapidshare.com/files/187223578/rld-crw1.r00
http://rapidshare.com/files/187223106/rld-crw1.r01
http://rapidshare.com/files/187222936/rld-crw1.r02
http://rapidshare.com/files/187222789/rld-crw1.r03
http://rapidshare.com/files/187222893/rld-crw1.r04
http://rapidshare.com/files/187221724/rld-crw1.r05
http://rapidshare.com/files/187223124/rld-crw1.r06
http://rapidshare.com/files/187221933/rld-crw1.r07
http://rapidshare.com/files/187223047/rld-crw1.r08
http://rapidshare.com/files/187221410/rld-crw1.r09
http://rapidshare.com/files/187220891/rld-crw1.r10
http://rapidshare.com/files/187220998/rld-crw1.r11
http://rapidshare.com/files/187220715/rld-crw1.r12
http://rapidshare.com/files/187220798/rld-crw1.r13
http://rapidshare.com/files/187220499/rld-crw1.r14
http://rapidshare.com/files/187221864/rld-crw1.r15
http://rapidshare.com/files/187220064/rld-crw1.r16
http://rapidshare.com/files/187226216/rld-crw1.r17
http://rapidshare.com/files/187219692/rld-crw1.r17
http://rapidshare.com/files/187220008/rld-crw1.r18
http://rapidshare.com/files/187226356/rld-crw1.r19
http://rapidshare.com/files/187226409/rld-crw1.r20
http://rapidshare.com/files/187228140/rld-crw1.r21
http://rapidshare.com/files/187228068/rld-crw1.r22
http://rapidshare.com/files/187228027/rld-crw1.r23
http://rapidshare.com/files/187227265/rld-crw1.r24
http://rapidshare.com/files/187228175/rld-crw1.r25
http://rapidshare.com/files/187227136/rld-crw1.r26
http://rapidshare.com/files/187227499/rld-crw1.r27
http://rapidshare.com/files/187227173/rld-crw1.r28
http://rapidshare.com/files/187227218/rld-crw1.r29
http://rapidshare.com/files/187227203/rld-crw1.r30
http://rapidshare.com/files/187226494/rld-crw1.r31
http://rapidshare.com/files/187226377/rld-crw1.r32
http://rapidshare.com/files/187229137/rld-crw1.r33
http://rapidshare.com/files/187228257/rld-crw1.r34
http://rapidshare.com/files/187235775/rld-crw1.r35
http://rapidshare.com/files/187228329/rld-crw1.r36
http://rapidshare.com/files/187228835/rld-crw1.r37
http://rapidshare.com/files/187232405/rld-crw1.r38
http://rapidshare.com/files/187232277/rld-crw1.r39
http://rapidshare.com/files/187231892/rld-crw1.r40
http://rapidshare.com/files/187233055/rld-crw1.r41
http://rapidshare.com/files/187231580/rld-crw1.r42
http://rapidshare.com/files/187232831/rld-crw1.r43
http://rapidshare.com/files/187231032/rld-crw1.r44
http://rapidshare.com/files/187230971/rld-crw1.r45
http://rapidshare.com/files/187230669/rld-crw1.r46
http://rapidshare.com/files/187230986/rld-crw1.r47
http://rapidshare.com/files/187232301/rld-crw1.r48
http://rapidshare.com/files/187230142/rld-crw1.r49
http://rapidshare.com/files/187231398/rld-crw1.r50
http://rapidshare.com/files/187229679/rld-crw1.r51
http://rapidshare.com/files/187229658/rld-crw1.r52
http://rapidshare.com/files/187229145/rld-crw1.r53
http://rapidshare.com/files/187229757/rld-crw1.r54
http://rapidshare.com/files/187230751/rld-crw1.r55
http://rapidshare.com/files/187234236/rld-crw1.r56
http://rapidshare.com/files/187232826/rld-crw1.r57
http://rapidshare.com/files/187233066/rld-crw1.r58
http://rapidshare.com/files/187235198/rld-crw1.r59
http://rapidshare.com/files/187235092/rld-crw1.r60
http://rapidshare.com/files/187235011/rld-crw1.r61
http://rapidshare.com/files/187234701/rld-crw1.r62
http://rapidshare.com/files/187235033/rld-crw1.r63
http://rapidshare.com/files/187234253/rld-crw1.r64
http://rapidshare.com/files/187234058/rld-crw1.r65
http://rapidshare.com/files/187235164/rld-crw1.r66
http://rapidshare.com/files/187233266/rld-crw1.r67
http://rapidshare.com/files/187233715/rld-crw1.rar

Bad Boys II
Links:

http://rapidshare.com/files/182863220/Bad.Boys.2.PC-Game.by.BanY.part01.rar
http://rapidshare.com/files/182863415/Bad.Boys.2.PC-Game.by.BanY.part02.rar
http://rapidshare.com/files/182865839/Bad.Boys.2.PC-Game.by.BanY.part03.rar
http://rapidshare.com/files/182865555/Bad.Boys.2.PC-Game.by.BanY.part04.rar
http://rapidshare.com/files/182863346/Bad.Boys.2.PC-Game.by.BanY.part05.rar
http://rapidshare.com/files/182863434/Bad.Boys.2.PC-Game.by.BanY.part06.rar
http://rapidshare.com/files/182865780/Bad.Boys.2.PC-Game.by.BanY.part07.rar
http://rapidshare.com/files/182865808/Bad.Boys.2.PC-Game.by.BanY.part08.rar
http://rapidshare.com/files/182863255/Bad.Boys.2.PC-Game.by.BanY.part09.rar
http://rapidshare.com/files/182863396/Bad.Boys.2.PC-Game.by.BanY.part10.rar
http://rapidshare.com/files/182865693/Bad.Boys.2.PC-Game.by.BanY.part11.rar
http://rapidshare.com/files/182864357/Bad.Boys.2.PC-Game.by.BanY.part12.rar


The Lord Of Rings:-


Links:
http://rapidshare.com/files/183848800/rzr-ltrc.part01.rar
http://rapidshare.com/files/183836872/rzr-ltrc.part02.rar
http://rapidshare.com/files/183839692/rzr-ltrc.part03.rar
http://rapidshare.com/files/183849841/rzr-ltrc.part04.rar
http://rapidshare.com/files/183847800/rzr-ltrc.part05.rar
http://rapidshare.com/files/183847391/rzr-ltrc.part06.rar
http://rapidshare.com/files/183836796/rzr-ltrc.part07.rar
http://rapidshare.com/files/183839306/rzr-ltrc.part08.rar
http://rapidshare.com/files/183848690/rzr-ltrc.part09.rar
http://rapidshare.com/files/183848691/rzr-ltrc.part10.rar
http://rapidshare.com/files/183848473/rzr-ltrc.part11.rar
http://rapidshare.com/files/183836677/rzr-ltrc.part12.rar
http://rapidshare.com/files/183838302/rzr-ltrc.part13.rar
http://rapidshare.com/files/183848612/rzr-ltrc.part14.rar
http://rapidshare.com/files/183849030/rzr-ltrc.part15.rar
http://rapidshare.com/files/183841024/rzr-ltrc.part16.rar
http://rapidshare.com/files/183850890/rzr-ltrc.part17.rar
http://rapidshare.com/files/183850401/rzr-ltrc.part18.rar
http://rapidshare.com/files/183850411/rzr-ltrc.part19.rar
http://rapidshare.com/files/183839919/rzr-ltrc.part20.rar
http://rapidshare.com/files/183840873/rzr-ltrc.part21.rar
http://rapidshare.com/files/183851516/rzr-ltrc.part22.rar
http://rapidshare.com/files/183851198/rzr-ltrc.part23.rar
http://rapidshare.com/files/183850097/rzr-ltrc.part24.rar
http://rapidshare.com/files/183839913/rzr-ltrc.part25.rar
http://rapidshare.com/files/183841628/rzr-ltrc.part26.rar
http://rapidshare.com/files/183852252/rzr-ltrc.part27.rar
http://rapidshare.com/files/183850892/rzr-ltrc.part28.rar
http://rapidshare.com/files/183852696/rzr-ltrc.part29.rar
http://rapidshare.com/files/183837641/rzr-ltrc.part31.rar

Password:
areg

X-Men Official Movie Game:

Game Information
Number of Players: 1 Player
DirectX Version: v9.0c
Operating System: Windows 2000/XP

Minimum System Requirements
System: Pentium III 1.2 GHz or equivalent
RAM: 256 MB
Video Memory: 64 MB
Hard Drive Space: 3000 MB

Technical Support
Visit Activision web site at: http://www.activision.com/games/pub-index.html


Download Links:

http://rapidshare.com/files/184436789/X-menResmiFilmOyunu.part01.rar
http://rapidshare.com/files/184436143/X-menResmiFilmOyunu.part02.rar
http://rapidshare.com/files/184434781/X-menResmiFilmOyunu.part03.rar
http://rapidshare.com/files/184435461/X-menResmiFilmOyunu.part04.rar
http://rapidshare.com/files/184435190/X-menResmiFilmOyunu.part05.rar
http://rapidshare.com/files/184435529/X-menResmiFilmOyunu.part06.rar
http://rapidshare.com/files/184433860/X-menResmiFilmOyunu.part07.rar
http://rapidshare.com/files/184433781/X-menResmiFilmOyunu.part08.rar
http://rapidshare.com/files/184435183/X-menResmiFilmOyunu.part09.rar
http://rapidshare.com/files/184433299/X-menResmiFilmOyunu.part10.rar
http://rapidshare.com/files/184432870/X-menResmiFilmOyunu.part11.rar
http://rapidshare.com/files/184433762/X-menResmiFilmOyunu.part12.rar
http://rapidshare.com/files/184432498/X-menResmiFilmOyunu.part13.rar
http://rapidshare.com/files/184432416/X-menResmiFilmOyunu.part14.rar
http://rapidshare.com/files/184432971/X-menResmiFilmOyunu.part15.rar
http://rapidshare.com/files/184431880/X-menResmiFilmOyunu.part16.rar
http://rapidshare.com/files/184431672/X-menResmiFilmOyunu.part17.rar
http://rapidshare.com/files/184431660/X-menResmiFilmOyunu.part18.rar
http://rapidshare.com/files/184431846/X-menResmiFilmOyunu.part19.rar
http://rapidshare.com/files/184433368/X-menResmiFilmOyunu.part20.rar
http://rapidshare.com/files/184445643/X-menResmiFilmOyunu.part21.rar
http://rapidshare.com/files/188317652/X-menResmiFilmOyunu.part22.rar
http://rapidshare.com/files/188321170/X-menResmiFilmOyunu.part23.rar
http://rapidshare.com/files/184444913/X-menResmiFilmOyunu.part24.rar

0 கருத்துரைகள்:

Post a Comment

தமிழ் எழுத

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...